ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η. (ΓΕΝΟΠ)

         ΜΕΛΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.Η. Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
"ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ"

Κατάληψη στον ΑΗΣ Μελίτης από εργαζόμενους

Φλώρινα: Κατάληψη στον ΑΗΣ Μελίτης από τους εργαζόμενους και το σωματείο ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ για την αποτροπή πώλησής του εμποδίζοντας την επίσκεψη υποψήφιων αγοραστών της μονάδας.

 

Ποιοι δικαιούνται την πλήρη αποζημίωση των 15.000

Ποιοι δικαιούνται την πλήρη αποζημίωση των 15.000 σε ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

 
Η γνωστή σε όλους τους εργαζόμενους νομικός κ. Λιώρα, δίνει την δική της νομική γνώμη σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει , αν κάποιος εργαζόμενοΑΔΜΗΕς της ΔΕΗ,ΔΕΔΔΗΕ,και ΑΔΜΗΕ δικαιούται ολόκληρη την αποζημίωση των 15.000 ευρώ όταν αποχωρεί από την υπηρεσία με μειωμένη σύνταξη η όχι. Θυμίζουμε ότι για το ίδιο θέμα έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, όμως η νομική ανάλυση από την κ. Λιώρα είναι ξεκάθαρη. δείτε την ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΕΔΩ 
Συγκεκριμένα η κ. Λιώρα αναφέρει: 
Η κείμενη νομοθεσία η σχετική με την αποζημίωση των μισθωτών πρώην ΔΕΚΟ όπως αποτυπώνεται σε σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου με αρ. 197/2011: 
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ.8 εδάφιο α’ του Ν.3198/55 «μισθωτοί 
που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη με την έννοια του αρθ.6 παρ.1 του Ν.2112/1920 ή του ΒΔ του 18/18/7/1920 ή το προβλεπόμενο από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό όριο ηλικίας και αν δεν προβλέπεται αυτό το 65ο έτος της ηλικίας τους, αποχωρώντας από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη δικαιούνται το ήμισυ της οριζόμενης από τον Ν.2112/20 ή του ανωτέρου ΒΔ αποζημιώσεως για την περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας».
 Στο εδάφιο β’ του αρθ.8 ορίζεται ότι μισθωτοί γενικά που υπάγονται στην ασφάλιση οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εφόσον συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος είτε αποχωρούν είτε απομακρύνονται από τον εργοδότη, δικαιούνται την νόμιμη αποζημίωση. Από την αντιπαραβολή των δύο εδαφίων του αρθ.8 του Ν.3198/55 συνάγονται τα ακόλουθα 
α) η εφαρμογή του εδαφίου α΄ προϋποθέτει ρητώς μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και δεν επεκτείνετε και σε εκείνους που η σχέση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου που έχουν προσχωρήσει σε κανονισμό του εργοδότη με τον οποίο προβλέπονται η αποχώρηση από την εργασία με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας. 
Στην περίπτωση όμως που με τον κανονισμό έχει παράλληλα προβλεφτεί δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύμβασης τότε ενυπάρχει διαλυτική αίρεση η οποία εφόσον πληρωθεί η σύμβαση εργασίας μεταπίπτει εξαρχής σε αορίστου χρόνου
 β) σε αντίθεση προς το εδάφιο β’ για την εφαρμογή του οποίου προαπαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος το εδάφιο α’ δεν αξιώνει τη συνδρομή του στοιχείου αυτού . 
γ) η εφαρμογή του εδαφίου α΄ προϋποθέτει και τη συγκατάθεση του εργοδότη για την αποχώρηση του μισθωτού. 
Η συγκατάθεση (συναίνεση) πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του μισθωτού δύναται δε να είναι έγγραφη ή προφορική ρητή ή σιωπηρή αρκεί στην τελευταία περίπτωση να είναι σαφής και αναμφίβολη . 
Τέτοια συγκατάθεση μπορεί να προβλεφτεί και να παραχθεί εκ των προτέρων με τον κανονισμό όταν διαλαμβάνεται σε αυτόν ότι είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη η αποδοχή της πρόωρης παραίτησης μισθωτού. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης αυτοδεσμεύεται συμβατικά παρέχοντας εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του στην παραίτηση του υπαλλήλου όποτε ήθελε υποβληθεί. Συνεπώς εφόσον ο εργοδότης ΔΕΗ ή οι θυγατρικές της συναινεί στην παραίτηση του μισθωτού είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη είναι υποχρεωτική η καταβολή της αποζημίωσης η δε μη καταβολή αυτής παραβιάζει κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
 Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί ενώ συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία δηλαδή με την απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας μη αληθινής ή μη αρμόζουσας ή έννοιας περιορισμένης είτε με κακή εφαρμογή δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. 
Σύμφωνα δε με τον ΑΝ 173/1967 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.1 του ΝΔ207/1974, αρθ.24 του Ν.1082/80, αρθ.24 Ν.1545/85 , αρθ.33 Ν.1876/90 και αρθ.21 παρ.13 Ν.3144/2003, όταν ο εργοδότης είναι ΝΠΔΔ ή Δημόσια Υπηρεσία κοινής ωφέλειας η οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 € .

Διευκρινήσεις της ΓΕΝΟΠ σχετικά με την ΕΣΣΕ 2018-2021

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της Ανοιχτής Επιστολής της ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ προς τον Γεν/Δ/ντή ΑΝ.ΠΟ κ. Γ. Δαμάσκο στην οποία καταγράφονται οι εύλογες  ανησυχίες των εργαζομένων σε σχέση με τα όσα ορίζονται στο Κεφ. Γ΄ (Γενικές Ρυθμίσεις) παρ. 5 «περί κατάργησης Συμψηφισμού της Αποζημίωσης με το εφ άπαξ βοήθημα» ειδικά μετά την εμφάνιση νομικών γραφείων που παρέχουν δήθεν πληροφορίες στους μισθωτούς έναντι αμοιβής, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με απόλυτη σαφήνεια σας ενημερώνει ότι:
α) Κάθε θέμα που προκύπτει από ερμηνεία ή εφαρμογή της ΕΣΣΕ αυτό ρυθμίζεται


    σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ παράγραφος 7 της από
    30.5.2018 ΕΣΣΕ  προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.

β) Σε ότι αφορά τη διάταξη «περί συμψηφισμού αποζημίωσης με εφάπαξ βοήθημα» αυτή είναι
    απολύτως σαφής και δεν επιδέχεται καμιάς διευκρινιστικής εγκυκλίου.
Πιο συγκεκριμένα:
  1. Ο Νόμος 3198/1955 «περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας κ.λ.π.» ορίζει ότι «ο μισθωτός που δικαιούται πλήρη σύνταξη από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό (πλήρη σύνταξη είναι όταν ο μισθωτός έχει τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας και τα χρόνια ηλικίας που προβλέπονται για την κάθε περίπτωση, δηλαδή δεν συνταξιοδοτείται με ποινή – μειωμένη σύνταξη), τότε δικαιούται τη νόμιμη αποζημίωση από τον Εργοδότη που στην περίπτωση  του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ είναι ίση με τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/1967 όπως εκάστοτε ισχύει.
  2. Μισθωτοί που έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια υπηρεσίας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τα όρια ηλικίας που προβλέπει  ο Ασφαλιστικός Οργανισμός (στην περίπτωσή μας μειωμένη σύνταξη λόγω ποινής), δικαιούνται την ίδια αποζημίωση αλλά υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί – συναινεί  και ο Εργοδότης.
Αγαπητοί Συνάδελφοι – ες
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τις προθέσεις των Διοικήσεων των Επιχειρήσεων  του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ για το τι θα πράξουν σε περιπτώσεις μισθωτών που θα ήθελαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη εάν δηλ. θα δώσουν την συγκατάθεσή τους ή όχι, σας καλούμε να μη καταθέσετε προς το παρόν αίτηση για  μειωμένη συνταξιοδότηση.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ βρίσκεται σε συναντήσεις με τις Διοικήσεις των Εταιρειών για το συγκεκριμένο θέμα και θα σας ενημερώσει εκ νέου.
   
  22.07.2018 Ferienhaus Ostsee